1. Η παρούσα ενέργεια διοργανώνεται από τo PGS Lighting Electrical («Διοργανωτής»).
  2. Δικαίωμα συμμετοχής στην παρούσα προωθητική ενέργεια έχουν όλοι όσοι διαμένουν στην Κύπρο και είναι άνω των 13 ετών («Δικαιούμενοι Συμ­με­τοχής»). Εξαιρούνται οι υπάλληλοι του Διοργανωτή, καθώς και οι παρέχο­ντες υπη­ρε­­σίες ή συνδεόμενοι επαγγελματικά με την παρούσα ενέργεια.
  3. Για να αποκτήσει δικαίωμα συμμετοχής ο Δικαι­ού­μενος Συμμε­τοχής θα πρέπει να συμπληρώσει όλα τα ζητούμενα στοιχεία (ονο­μα­τεπώνυμο και e-mail).
  4. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να συμμετάσχει στην προωθητική ενέργεια όσες φορές θέλει για να βελτιώσει την κατάταξή του, αλλά μπορεί να κερδίσει μόνο μια φορά.
  5. Οι 50 πρώτοι συμμετέχοντες στην κατάταξη, θα κερδίσουν διπλές προσκλήσεις για απεριόριστη χρήση παιχνιδιών στην Παραμυθούπολη, ενώ ο 1ος στην κατάταξη, θα κερδίσει δώρο και ένα φωτιστικό. Οι νικητές θα ειδοποιηθούν μέσωemail ή τηλεφώνου και θα κληθούν να παραλάβουν το δώρο τους από το κοντινότερο κατάστημα PGS.
  6. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τους Όρους της παρού­σης προωθητικής ενέργειας ή να μετα­θέ­σει την ημερομηνία διεξαγωγής της. Οποιεσδήποτε τυχόν τροποποιήσεις θα ανακοι­νω­θούν στο https://www.facebook.com/PgsLightingElectrical/. Επίσης, o Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει την παρούσα προωθητική ενέργεια.
  7. Ο Διοργανωτής δικαιούται να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία των Δικαι­ού­μενων Συμμε­τοχής προκειμένου να ενη­με­ρώνει τους συμμετέχοντες για τα νέα και τις εκδηλώσεις του PGS Lighting Electrical, εφόσον υπάρχει η σχετική συναίνεσή τους.
  8. Ο Διοργανωτής δεσμεύεται να μην κοινοποιήσει τα προσωπικά αυτά δεδομένα σε κανένα τρίτο φορέα.
  9. Η συμμετοχή στην παρούσα προωθητική ενέργεια προϋποθέτει και συνεπά­γεται με την ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παραπάνω όρων.
  10. Οι πληροφορίες για την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα https://pgs.com.cy/privacy-policy/

 

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες, διευκρινίσεις ή απορίες, οι συμμετέχοντες μπορούν να επικοινωνούν με τον Διοργανωτή στο τηλέφωνο 77 778701