Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικό να συμπληρωθούν σε διαφορετική περίπτωση η αίτηση δεν μπορεί να υποβληθεί.

Αντίγραφα των διπλωμάτων σας και επιστολή σύστασης από τον προηγούμενο εργοδότη σας πιθανόν να ζητηθούν όταν κληθείτε για συνέντευξη

Αιτήσεις εργοδότησης μπορείτε να συμπληρώνετε καθ όλη την διάρκεια του έτους.

A. Θέση και περιοχή

B. Προσωπικά στοιχεία

Γ. Άλλες πληροφορίες

Δ. Ακαδημαϊκά προσόντα

Ε. Ξένες γλώσσες

Ζ. Γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών

Η. Προηγούμενη πείρα

Θ. Επιπρόσθετες πληροφορίες

Ι. Συστάσεις

Κ. Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Οι πληροφορίες που παρέχονται από εσάς και αφορούν προσωπικά δεδομένα εμπίπτουν στις διατάξεις του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου του 2001 (N. 138(I)/2001).

Σύμφωνα με τις διατάξεις του εν λόγω Νόμου η PGS Electrical Supplies Ltd ως ο αποδέκτης των προσωπικών δεδομένων σας πληροφορεί ότι έχει την υποχρέωση να διασφαλίζει ότι τα προσωπικά σας δεδομένα που έρχονται στην κατοχή της επεξεργάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου του 2001 (N. 138(I)/2001). Τα αρχεία είτε ηλεκτρονικά είτε όχι τα οποία θα περιέχουν τα προσωπικά σας δεδομένα θα είναι κάτω από την εποπτεία του αποδέκτη των προσωπικών δεδομένων. Ο αποδέκτης των προσωπικών δεδομένων είναι η P.G.S. Electrical Supplies Ltd με στοιχεία επικοινωνίας την 1η Απριλίου 150, Παραλίμνι, τηλέφωνο 23822022.

Ο σκοπός της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων είναι:
- για αξιολόγηση και διαχείριση της αίτησης εργασίας σας
- για να συμβαδίσουμε με τις απαιτήσεις των Νόμων και των Κανονισμών
- για στατιστικούς λόγους
- για επεξεργασία από τα συστήματα πληροφορικής μας

Ο αποδέκτης των προσωπικών σας δεδομένων θα αναθέσει σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό του την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και σε κανένα άλλο τρίτο

Λ. Δήλωση ενδιαφερομένου αιτητή