Πολιτική επιστροφών

Σε περίπτωση που (α) ο Αγοραστής μεταμελήσει δηλαδή αλλάξει γνώμη/απόφαση ή (β) το προϊόν παρουσιάζει αποδεδειγμένο πρόβλημα λειτουργίας  που δεν προήλθε από πρόθεση, αμέλεια, κακή χρήση  τότε θα μπορεί να γίνει αποδεκτό για επιστροφή, νοουμένου ότι τούτο (1) θα επιστρέφεται στο κατάστημα εντός 14 ημερολογιακών ημερών (2) θα βρίσκεται σε άριστη κατάσταση (as new) που βρισκόταν κατά τον χρόνο της αγοράς του στην πλήρη αρχική του συσκευασία και με όλα τα περιεχόμενα του π.χ. έντυπα οδηγιών, καλώδια συνδέσεως κτλ και (3) θα προσκομίζεται από τον Αγοραστή το πρωτότυπο τιμολόγιο αγοράς ή η κάρτα αλλαγής.

Προϊόν που επιστρέφεται μπορεί να αντικατασταθεί με ίδιο προϊόν μόνο στην περίπτωση που υπάρχει διαθέσιμο στα αποθέματα της Εταιρείας.  Σε διαφορετική περίπτωση  κατά την απόλυτη κρίση της Εταιρείας το επιστρεφόμενο προϊόν μπορεί να αντικατασταθεί με παρόμοιο προϊόν, ή με εντελώς διαφορετικό προϊόν, ή με πιστωτική σημείωση για μελλοντική χρήση,  ή με την επισκευή ελαττωματικού τμήματος ή/και αντικατάσταση ή/και επαναφορά στην ομαλή λειτουργία.  Η Εταιρεία δεν αποδέχεται την επιστροφή χρημάτων.

Return policy

In case (a) Buyer regrets or changes opinion / decision or (b) the product has a proven operating problem not coming from intention, negligence, misuse, then it can be accepted for return, provided that this (1) will be returned to the store within 14 calendar days (2) will be in excellent condition (as new), that was at the time of purchase, in the complete original packaging with all its contents e.g. instruction leaflets, connecting cables, etc., and (3) the original purchase invoice or change card will be presented by the Buyer.

The returned product can be replaced with an identical product only if stock is available. Otherwise, at the sole discretion of the Company the returned product can be replaced with a similar device, or a completely different product, or with a credit note for future use, or to repair a defective part which will restore the smooth functioning . The Company does not accept a money refund.

returns